Klachtencommissie

De klachtencommissie is met het in werking treden van de nieuwe wet de Wkkgz niet meer verplicht. De nieuwe verplichtingen binnen de klachtenregeling zijn het inzetten van een onafhankelijke klachtenfunctionaris en de mogelijkheid een klacht voor te leggen aan een onafhankelijke Geschillencommissie.

Uitzonderingen hierop zijn jeudzorg vallend onder de Jeugdwet en de WMO Wet maatschappelijke ondersteuning (tenzij de gemeente anders besluit) voor de zorgaanbieders die deze zorg bieden, blijft de klachtencommissie.

De klachtencommissie kan worden ingeschakeld op het moment dat een klacht door bemiddeling niet kan worden opgelost bij de WMO.  Klachten over jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet mogen rechtstreeks aan de commissie worden voorgelegd.

De klachtencommissie is onpartijdig en onderzoekt de klacht en werken op basis van het principe hoor-wederhoor, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener. Bij het inschakelen van de commissie komt de klacht voor in een zitting.

De klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg  bestaat uit:
– een onafhankelijk voorzitter/ jurist plus;
– een secretaris, een junior jurist;
– twee onafhankelijke commissieleden.

 

Voor alle zorg vallend onder de Wkkgz is er bij aansluiting bij Klachtenportaal Zorg, de door het Ministerie VWS erkende Geschillencommissie KPZ

Klachtencommissie