De klacht en geschillenregeling wordt vernieuwd.  De Tweede Kamer heeft op 4 juli ingestemd met het wetsvoorstel Wet kwaliteit, Klachten en geschillen zorg. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Deze wet verplicht iedere zorgverlener tot het hebben van een interne klachtenregeling en tot aansluiting bij een onafhankelijke geschilleninstantie.

In de huidige wetgeving van Wkcz is een zorgverlener ook verplicht een klachtenregeling te hebben een onafhankelijke klachtencommissie ( oftewel geschillencommissie) De klachtencommissie doet na hoor en wederhoor een uitspraak over het wel/ niet/ gedeeltelijk gegrond verklaard zijn van de klacht, eventueel aangevuld met een advies voor de zorgverlener. Het verschil met het voorkomen van een klacht voor de geschillencommissie volgens de nieuwe wet Wkkcz is dat er bindende uitspraken gedaan kunnen worden en claims tot €25.000,- kunnen worden toegewezen.

Behalve de klachten en geschillen regeling zijn er bepalingen in de wet Wkkgz opgenomen die gaan over het informeren van patiënten, documenteren bij incidenten en omkering van bewijslast. Er worden eisen gesteld aan de dossiers van patiënten, waarbij patiënten niet moeten aantonen wat er niet goed is gegaan, maar zorgverleners moeten aan tonen wat er wel goed is gegaan.

De invulling en bijdrage van en klachtenregeling wordt duidelijker. Een belangrijk gevolg voor zorgontvangers is dat de drempel om onvrede te melden lager zal worden ervaren, doordat er echt wat wordt gedaan met een klacht.

Klachtenportaal Zorg gelooft in deze wetswijziging en vindt het belangrijk dat er gehoor wordt gegeven aan de vele geluiden dat klachten niet worden ingediend of onvoldoende worden behandeld. Kwaliteit van zorg is belangrijk en wordt bepaald door de ervaring van zorgontvangers en zorgverleners.

Wij doen er alles aan om Klachtenportaal Zorg up to date te houden en hebben de bevoegd en bekwaamheden in huis om gehoor te geven aan de wijzigingen die worden verlangd als de Wkkgz wordt aangenomen. We onderhouden nauwgezet contact met de Rijksoverheid het Ministerie van VWS.

Onveranderd blijft dat het belangrijk is om aangesloten te zijn bij een klachtenregeling en onafhankelijke klachtencommissie, ook als ZZP’er in de zorg 

ajax-loader