In de zorgsector zijn er verschillende klachtenregelingen van kracht. Een oorzaak hiervan is dat verschillende soorten zorg en cliëntengroepen een verschillende benadering en behoefte hebben met betrekking tot het behandelen van klachten. De klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg voor jeugdzorg van de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling op grond van de Jeugdwet is verbeterd en vernieuwd.

Vanaf 2015 voert Klachtenportaal Zorg de klachtenregeling Jeugdwet, welke voldoet aan de wettelijk  gestelde eisen. Bevoegde mensen met een klacht over een jeugdhulpaanbieder, zoals de jeugdige, ouder of voogd mogen hun klacht rechtstreeks ter beoordeling voorleggen aan de Klachtencommissie KPZ Jeugd. De klachtencommissie beoordeelt de klacht, meestal op basis van hoor- en wederhoor en brengt vervolgens een uitspraak uit.

Klachtenportaal Zorg is opgericht vanuit de overtuiging dat enkel het voorleggen van een klacht aan een commissie niet leidt tot optimaal herstel van vertrouwen, of de oplossing voor een klacht. Het in gesprek gaan met elkaar, indien gewenst ondersteund door een onafhankelijk klachtenfunctionaris kan hierin een waardevolle bijdrage zijn. Het uitspreken van onvrede en emoties geeft de mogelijkheid dat er wederzijds begrip ontstaat tussen de betrokkenen en er oplossingen tot stand kunnen komen.

Dit is de reden dat de inzet van de onafhankelijk klachtenfunctionaris kan worden toegepast, ook bij klachten over zorg vallend onder de Jeugdwet. Dit is nu opgenomen in het klachtenreglement. Voor de duidelijkheid is de inzet van de klachtenfunctionaris geen voorwaarde in de procedure en is er rechtstreeks toegang tot de klachtencommissie.

Er zijn meer wijzigingen in het klachtenreglement. Deze hebben het doel dat het reglement makkelijker leesbaar en duidelijk is.

Cliënten van zorgaanbieders die de klachtenregelingen hebben ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg weten de weg om een klacht in te dienen steeds beter te vinden. Door het regelmatig ontvangen en behandelen van klachten konden de onduidelijkheden en vragen waar in het oude reglement tegen aan werd gelopen in kaart worden gebracht en verbeterd.

De laatste versie van het nieuwe reglement is ter inzage voorgelegd aan cliëntenraden. De adviezen die we hieruit hebben ontvangen zijn verwerkt en dit heeft geleidt tot het definitieve Klachtenreglement Jeugd KPZ.

Zorgaanbieders aangesloten bij Klachtenportaal Zorg die (ook) zorg verlenen vallend onder de Jeugdwet kunnen gebruik maken van het klachtenreglement KPZ Jeugd.

Aanmelden

ajax-loader