Klachtenregeling

Als zelfstandig zorgaanbieder bent u verantwoordelijk voor de organisatie van werkzaamheden, behoud van kwaliteit, ondernemersverzekeringen en meer. Als aanbieder bent u verplicht verantwoorde hulp en goede zorg aan te bieden. Hieronder valt ook het aanbieden van de juiste klachtenregeling(en). De specifieke wettelijke eisen voor de klachtenprocedure worden bepaald door het soort zorg dat u biedt. In de klachtenregeling kan verplicht zijn opgenomen: een klachtenprocedure, een klachtenfunctionaris en klachtencommissie/ Geschillencommissie (Geschilleninstantie) Om zorgontvangers/ cliënten het gevoel van veiligheid en het vertrouwen te geven dat een eventuele klacht professioneel wordt behandeld, is het noodzakelijk om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klachtenregeling en hier ook openheid over te geven.

Klachtenregeling

Bij wet bent u als zorgaanbieder verplicht om de klachtenregeling te hebben geregeld

De Wkkgz, de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg. Het gaat om zorg welke valt onder de reikwijdte van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Wkkgz schrijft voor dat iedere zorgaanbieder:

  • een klachtenregeling heeft met de wijze om een klacht in te dienen en vermelding van wat er met een klacht gebeurt;
  • zich maximaal inspant om tot een optimale oplossing te komen voor de klacht;
  • ervoor zorg draagt dat de cliënt, of zijn vertegenwoordiger ondersteuning kan vragen van een onafhankelijk klachtenfunctionaris;
  • aangesloten is bij een onafhankelijke en erkende geschillencommissie;
  • de klachtenregeling onder de aandacht brengt bij cliënten.

De WMO Wet Maatschappelijk Ondersteuning, de eisen aan de invulling van de klachtenregeling is afhankelijk van de gemeente. De klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg is nooit onvoldoende bevonden door een gemeente.

De klachtenregeling Jeugdwet geldt voor ieder jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling Jeugdzorg. De Jeugdwet schrijft voor dat:

  • de jeugdzorgaanbieder een klachtenregeling Jeugdwet moet bieden aan de cliënten en andere bevoegde klagers (staan vermeldt in het reglement)
  • de jeugdhulpaanbieder ervoor zorgt dat de klacht door een klachtencommissie Jeugdwet kan worden beoordeeld over de gegrondheid, eventueel vergezeld met aanbevelingen.

De klachtenregeling Jeugdwet van Klachtenportaal Zorg is goedgekeurd en erkend door IGJ.

De klachtenregeling voor zorgaanbieders

Het bieden van een goede klachtenregeling is ook voor u als zorgaanbieder belangrijk. Een onafhankelijke en ervaren klachtenbehandelaar ondersteund naar een oplossing. Met de klacht, de doorlopen procedure en de oplossing kunt u verbeteringen doorvoeren in de zorgverlening en organisatie.