Jeugdwet

Klachtenregeling Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet door Klachtenportaal Zorg

Op grond van de Jeugdwet is iedere jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling verplicht een klachtenregeling te treffen voor de behandeling van klachten over gedragingen van hen of van voor hen werkzame personen jegens een:

  • jeugdige;
  • ouder;
  • ouder zonder gezag;
  • voogd;
  • degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent;
  • pleegouder in het kader van de verlening van jeugdhulp;
  • de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering.

Klachtenportaal Zorg biedt een klachtenregeling die voldoet aan de gestelde eisen in de Jeugdwet. Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. De klachten kunnen gaan over:

  • de geleverde jeugdhulp;
  • de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering

Zorgaanbieders aangesloten bij Klachtenportaal Zorg beschikken over de externe klachtenregeling en zijn aangesloten bij de klachtencommissie jeugd. Klachtenregeling Jeugdwet KPZ

De mogelijkheid voor klager en de zorgaanbieder is gebruik maken van de mogelijkheid tot de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Dit kan helpen bij het komen tot een oplossing door de onvrede aandacht te geven per brief of in gesprek. Het is niet verplicht om gebruik te maken van de inzet van de onafhankelijk klachtenfunctionaris om te onderzoeken of de klacht door middel van bemiddeling opgelost mag worden, maar het mag wel. De klacht mag ook rechtstreeks worden voorgelegd aan de klachtencommissie Jeugdwet KPZ.

De klacht moet schriftelijk worden ingediend en voldoen aan de punten die in het klachtenreglement worden genoemd. In eerste instantie wordt er beoordeeld of de klacht behandeld mag worden door Klachtenportaal Zorg en of de ingediende klacht volledig is. Vervolgens neemt de klachtenfunctionaris contact op met de klager en wordt de beoordeling van de ontvankelijkheid schriftelijk medegedeeld.

Als de klacht door de klachtencommissie Jeugdwet wordt beoordeeld gebeurt dit meestal door hoor- en wederhoor toe te passen. De onafhankelijke klachtencommissie beoordeelt de mate van gegrondheid, eventueel aangevuld met een advies. De contactpersoon is nu niet de klachtenfunctionaris, maar de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie.

De zorgaanbieder heeft de plicht om aan de klager te laten weten er wordt gedaan met en naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie Jeugdwet KPZ

Informatie over de Jeugdwet

Op 18 februari 2014 is de Jeugdwet aangenomen door de Eerste Kamer en is op 1 januari 2015 in werking getreden.

De Jeugdwet voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle jeugdhulp. De gemeenten zijn daarvoor verantwoordelijk en vervullen de regierol om de kwaliteit van de jeugdhulp door maatwerk te verbeteren. Er is een omslag gemaakt van het wettelijk recht op zorg naar een stelsel van zorg op basis van een voorzieningenplicht voor gemeenten; vergelijkbaar met de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

De aanspraak op grond van de Zorgverzekeringswet is komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de aard en omvang van de jeugdzorg door gemeenten zullen worden bepaald onder het motto “1 gezin, 1 plan, 1 regisseur”.

Voor degene die voor de gemeente daadwerkelijk jeugdhulp uitvoert of laat uitvoeren door een of meer derden, waarmee een overeenkomst wordt gesloten, introduceert de Jeugdwet het begrip “jeugdhulpaanbieder”. Een jeugdhulpaanbieder kan een natuurlijke persoon zijn, een samenwerkingsverband van natuurlijke personen of een rechtspersoon.

Een jeugdhulpaanbieder dient te voldoen aan de kwaliteitseisen van de jeugdwet. De klachtenregeling Jeugdwet van Klachtenportaal Zorg voldoet aan de gestelde eisen.