Bron: Nivel 2019

In opdracht van het Ministerie VWS heeft Nivel de monitor Wkkgz uitgevoerd. Het thema hierin was “Stand van zaken patiëntenperspectief en implementatie “effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbeslechting” Het betreft de tweede monitor Wkkgz door het Nivel, de eerste was in 2017 en de nulmeting was in 2016.

2016, de nulmeting: de klachtafhandeling was laagdrempeliger geworden, maar patienten moeten nog beter worden gehoord en er moet worden gewerkt aan het samen tot een oplossing komen.

2017 monitoring 1: de klachtbehandeling op informele wijze vindt meer plaats en geschilleninstanties worden opgestart.

2019 monitoring 2: de meeste zorgaanbieders zijn aangesloten bij een klachtenfunctionaris en geschillencommissie, hebben een protocol of leidraad om klachten te behandelen en stellen een jaarverslag op.

Lees het bericht en download de PDF