Bron: Nivel 2019

In opdracht van het Ministerie VWS heeft Nivel de monitor Wkkgz uitgevoerd. Het thema hierin was “Stand van zaken patiëntenperspectief en implementatie “effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbeslechting” Het betreft de tweede monitor Wkkgz door het Nivel, de eerste was in 2017 en de nulmeting was in 2016.

2016, de nulmeting: de klachtafhandeling was laagdrempeliger geworden, maar patienten moeten nog beter worden gehoord en er moet worden gewerkt aan het samen tot een oplossing komen.

2017 monitoring 1: de klachtbehandeling op informele wijze vindt meer plaats en geschilleninstanties worden opgestart.

2019 monitoring 2: de meeste zorgaanbieders zijn aangesloten bij een klachtenfunctionaris en geschillencommissie, hebben een protocol of leidraad om klachten te behandelen en stellen een jaarverslag op.

Lees het bericht en download de PDF 

ajax-loader