Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen bij Klachtenportaal Zorg.

Vragen en antwoorden over inschrijving en lidmaatschap

Wanneer u bent ingeschreven als lid bij Klachtenportaal Zorg geeft u de cliënt de mogelijkheid een klacht op de juiste wijze te laten behandelen. In het kalenderjaar dat u ingeschreven staat heeft u recht op toegang tot de klachtenregelingen Wkkgz, Jeugdzorg, WMO en als extra optie Wzd. Dit houdt in dat u begeleiding krijgt die past bij uw specifieke organisatie en situatie en gebruik kunt maken van een klachtenfunctionaris, klachtencommissie WMO -en Jeugd en geschillencommissie. 

U kunt aanbieders beoordelen op aanpak, ervaring, onafhankelijkheid en prijs. Klachtenportaal Zorg is gespecialiseerd in een aanpak waarbij de inzet van een ervaren en onafhankelijke klachtenfunctionaris centraal staat waar dit mogelijk is. Daardoor worden de meeste klachten naar tevredenheid opgelost, zowel voor de cliënt als voor de zorgaanbieder. De klachtencommissies zorg tot welke u toegang heeft bij Klachtenportaal Zorg zijn eveneens onafhankelijk en zeer ervaren. Wij maken van tevoren duidelijke prijsafspraken zodat onze leden weten waar ze aan toe zijn.

Het is bij wet bepaald (Wkkgzdat cliënten (of vertegenwoordigers van cliënten) een klacht over zorg op een laagdrempelige wijze en volgens gestelde eisen moeten kunnen laten behandelen. U, als zorgaanbieder, bent verplicht dit te regelenWanneer hier niet aan wordt voldaan, kan de Inspectie van Gezondheidszorg handhavend optreden, een straf of een sanctie opleggen.  

Check hier of u onder de Wkkgz valt of bijvoorbeeld onder Jeugdzorg.

U voldoet aan de eisen die de Wkkgz stelt op het gebied van klachten en geschillen in de regeling. Lees hier meer over wat u kunt verwachten van Klachtenportaal Zorg indien u bent aangesloten voor een klachtenregeling. 

Hier vindt u alle tarieven en andere prijsafspraken zoals eigen risico. Krijgt u een klacht die valt onder Wkkgz, WMO of Jeugdzorg? Dan betaalt u een eigen risico van maximaal €150,00 voor afwikkeling met een klachtenfunctionaris. Wordt de klacht voorgelegd aan de klachtencommissie of geschillencommissiedan wordt de rest van uw eigen risico in rekening gebracht. Indien de klacht onder de Wzd valt, wordt het volledige eigen risico in 1x in rekening gebracht. Dit zijn de enige kosten die u maakt. 

Uw lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Dat wil zeggen dat uw lidmaatschap per aansluitdatum tot en met 31 december van hetzelfde jaar loopt. U ontvangt een inschrijfbewijs per e-mail wanneer uw aanmelding is verwerkt. Uw lidmaatschap loopt automatisch door in het nieuwe jaar, u krijgt dan een nieuwe factuur en een nieuw inschrijfbewijs voor het nieuwe kalenderjaar. 

Meldt u zich gedurende het jaar aan en duurt uw eerste lidmaatschapsjaar daarom korter dan 12 maanden? Dan geldt een aangepast tarief, welke op een aantal momenten in het jaar door Klachtenportaal Zorg naar rato wordt vastgesteld. De eenmalige bijdrage inzake de inschrijfkosten is onverminderd verschuldigd. 

Aanmelden kan eenvoudig via onze website. Hiervoor heeft u alleen uw persoons-en bedrijfsgegevens nodig. Klik hier om u aan te melden voor de klachtenregeling bij Klachtenportaal Zorg. U krijgt een inschrijfbewijs zodra uw aanmelding is verwerkt. Deze wordt per kalenderjaar via e-mail verstrekt in de eerste helft van januari. 

De tarieven die we hanteren voor een aansluiting bij Klachtenportaal Zorg zijn gebaseerd op het aantal werkzame personen in de organisatie. Ook stagiaires en vrijwilligers vallen hieronder. Mantelzorgers hoeven niet te worden geteld, zij vallen niet onder de wettelijke klachtenregeling. Hier vindt u meer informatie over de tarieven voor aansluiting bij Klachtenportaal Zorg.

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven per mail via info@klachtenportaalzorg.nl of via het contactformulier op de website. U bent als zorgaanbieder verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste aantal werkzame personen. 

In de eerste helft van januari van het nieuwe jaar ontvangt u het nieuwe bewijs van inschrijving op het e-mailadres dat bij ons bekend is. Het inschrijfbewijs geldt voor het hele nieuwe kalenderjaar. Tevens ontvangt u in januari de factuur en de actuele documenten op het e-mailadres dat bij ons bekend is.

Soms lukt het niet om de aanmelding via de website af te ronden en krijgt u een leeg scherm te zien. Dit kan aan uw browser liggen, vaak is dat Safari. Wanneer u een browser gebruikt, zoals Safari of Chrome, wordt er informatie van websites in het cachegeheugen en in cookies opgeslagen. Als u het cachegeheugen en cookies wist, worden bepaalde problemen opgelost, zoals laad- of opmaakproblemen op sites. Lukt dit niet? Probeer het aanmelden dan via een andere browser. Voorbeelden van andere browsers dan Safari zijn Firefox en Chrome.

U kunt uw lidmaatschap bij KPZ eenvoudig opzeggen door ons per e-mail info@klachtenportaalzorg.nl of via het contactformulier op de hoogte te stellen, uiterlijk vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar. We sturen altijd een bevestiging van ontvangst en verwerking van de opzegging. 

Met het emailadres waarmee u een account heeft aangemaakt kunt u bij het inloggen een nieuw wachtwoord aanvragen. Lukt dit niet? Neem dan contact op, dan sturen wij u een e-mail waarmee u opnieuw kunt inloggen. 

We plaatsen uw logo met een link naar uw website alleen op uw verzoek op onze website. Bent u aangesloten bij Klachtenportaal Zorg en wilt u dit vermeld hebben op de site van Klachtenportaal Zorg? Stuurt u dan een e-mail naar info@klachtenportaalzorg.nl met daarin uw logo en de URL van uw website.  

De Wtza is de nieuwe Wet toetreding nieuwe zorgaanbieders. De uitvoering van de Wtza valt niet onder de diensten van Klachtenportaal Zorg. Hier vindt u meer informatie over deze nieuwe wet. 

Vragen en antwoorden over klachten indienen en afhandelen

Als een cliënt onvrede ervaart over behandeling en bejegening, kan hij een klacht indienen. Bijvoorbeeld over hoe de zorg georganiseerd is, over informatievoorziening of over de bejegening van de zorgontvanger of een naaste. Een klacht kan gaan over handelen, nalaten of besluitvorming door de zorgverlener of iemand die namens de zorgverlener werkt. 

Lees hier wie onze klachtenfunctionarissen zijn, wat ze doen en waar u op kunt rekenen. 

Nee, dit zijn verschillende personen. Een klachtenfunctionaris heeft een neutrale en onafhankelijke positie in de klachtenbehandeling. Een cliëntvertrouwenspersoon vervult een andere rol, namelijk die van ondersteuner van één van de partijen. Klachtenportaal Zorg heeft alleen beschikking over de diensten van klachtenfunctionarissen. 

Hier vindt u het klachtenformulier en hier vindt u tips voor het goed verwoorden van een klacht. U kunt als wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt een klacht indienen als een cliënt niet in staat is dit zelf te doen. De cliënt kan een vertegenwoordiger ook zelf aanwijzen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Zodra wij een klacht ontvangen, neemt een van onze klachtenfunctionarissen contact op. 

U kunt via Klachtenportaal Zorg een klacht indienen over uw zorgaanbieder als deze aangesloten is bij Klachtenportaal Zorg. Is uw zorgaanbieder aangesloten bij een andere klachtenregeling, dan meldt u uw klacht daar. Is het onbekend of/waar bij de zorgaanbieder is aangesloten dan kunt u met uw klacht terecht bij www.landelijkmeldpuntzorg.nl 

Een klacht kan worden ingediend binnen 1 jaar nadat de gebeurtenissen die onderwerp van de klacht zijn hebben plaatsgevonden. 

Vermeld uw klachtenregelement op uw website en bespreek het met nieuwe cliënten. Wij hebben ook flyers voor u op aanvraag. Deze vraagt u aan via het contactformulier. 

Klachten worden geregistreerd naar aard, omvang en resultaat van bemiddeling. Na afronding van de procedure worden de gegevens geanonimiseerd bewaard. Jaarlijks wordt er een rapport opgesteld vanuit deze geanonimiseerde gegevens en opgestuurd aan de Inspectie van de Gezondheidszorg. Zij willen weten welke klachten veel voorkomen om de zorg te verbeteren. De privacy van de indiener van de klacht en de zorgverlener zijn gewaarborgd.