Wetgeving

Zorgontvangers hebben wettelijk het recht om een klacht te kunnen indienen over de geleverde zorg. Wanneer uw Kleinschalige Zorgvoorziening of u als ZZP’er in de zorg bent aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, voldoet u aan de eisen van de wetgeving op het gebied van klachtenbehandeling.Tot 01-01-2016 Wet en regelgeving door de overheid: De WKCZ 

Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorgsector Wkkgz per 01-01-2016

De Eerste Kamer heeft op 06-10-2015 het Wetsvoorstel Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg aangenomen. De Wet betreft de gehele gezondheidszorg en verplicht iedere zorgaanbieder tot het hebben van een interne klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een onafhankelijke geschilleninstantie.

De datum waarop de Wkkgz in werking is getreden is 1 januari 2016. Tot die tijd goldt de huidige wet de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (Wkcz) Het kalenderjaar 2016 werd beschouwd als overgangsjaar, zodat iedere zorgaanbieder de klachtenregeling goed kon organiseren.

De aanpassing van de wet Wkcz begon in 2006 als voorstel “Zorgconsumentenwet”, welke door de Eerste Kamer werd weggestemd. De Zorgconsumentenwet was gericht op klachtbehandeling, goed bestuur, medezeggenschap en de toelating van zorginstellingen. Na het wegstemmen van de Zorgconsumentenwet is het wetsvoorstel aangepast in de Wkkgz. In 2013 heeft de Tweede Kamer het voorstel Wkkgz aangenomen en op 6 oktober 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wkkgz aangenomen. De wetten Wkcz en de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn met de Wkkgz vervangen.

De Wkkgz brengt verplichtingen met zich mee, zoals:

• Informatie verstrekken over de kwaliteit van aangeboden zorg. De zorgontvanger kan op basis van deze gegevens een keuze maken tussen zorgaanbieders.
• Informatie verstrekken over effecten van behandelingen, evenals incidenten en mogelijke effecten op de gezondheid.
• Missers en fouten moeten aan de zorgontvanger vermeld worden en opgenomen in het medisch dossier
• De meldplicht aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is uitgebreider
• Het invoeren van een klachtenregeling: informeel, gedegen, onafhankelijk en laagdrempelig
• Het natrekken van referenties van nieuwe zorgaanbieders die in dienst komen
• Het bieden van een onafhankelijk opererende klachtenfunctionaris
• Zorgaanbieders nemen binnen 6 weken een beslissing over een klacht
• Het bieden van een onafhankelijke geschilleninstantie/ klachtencommissie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.

Onder de nieuwe wet valt de gehele gezondheidszorg:

• Zw: Zorgverzekeringswet
• Wlz: Wet Langdurige Zorg
• WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wkkgz versterkt hiermee de positie van zorgontvangers, alle zorgaanbieders vallen onder deze wet:

• Cure en Care
• Alternatieve genezers
• Cosmetische Zorg

Bij het in werking treden van de Wkkgz zijn er veranderingen in de klachtenregeling ten opzichte van de Wkcz. Het hebben van een onafhankelijke klachtenfunctionaris is verplicht, deze bemiddelt tussen cliënt en zorgaanbieder. Na de ontvangst van een klacht heeft een zorgaanbieder zes weken om de klacht naar tevredenheid af te handelen en hierover een oordeel te schrijven. Als de klager niet tevreden is met de klachtbehandeling en het oordeel van de zorgaanbieder, mag de klacht worden voorgelegd aan de geschilleninstantie. Voor leden van Klachtenportaal Zorg, is dit Stichting Geschilleninstantie KPZ.  De Geschilleninstantie doet hoor – en wederhoor en doet een bindende uitspraak. Een groot verschil tussen de klachtencommissie en de Geschilleninstantie is dat de Geschilleninstantie schadevergoedingen kan toekennen tot €25.000. In de oude wet konden klagers enkel een claim indienen via de civiele rechter.

De invulling en bijdrage van en klachtenregeling wordt duidelijker. Een belangrijk gevolg voor zorgontvangers is dat de drempel om onvrede te melden lager zal worden ervaren, doordat er echt wat wordt gedaan met een klacht.

Klachtenportaal Zorg is ervaren in klachtbehandeling. De meeste klachten worden naar tevredenheid behandeld in de bemiddelingsfase, waarbij de klachtenfunctionaris leidt.

Het is belangrijk dat er gehoor wordt gegeven aan de vele geluiden dat klachten niet worden ingediend of onvoldoende worden behandeld.

Kwaliteit van zorg is belangrijk en wordt bepaald door de ervaring van zorgontvangers en zorgverleners.