Wzd, Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd)

Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden, als opvolger van de BOPZ. 2020 is een overgangsjaar, waarin zorgaanbieders de klachtenregeling voor de Wzd op orde kunnen maken. Vanaf 01-01-2021 dienen de procedures en de klachtenregeling Wzd klaar te zijn. De Wet zorg en dwang is van toepassing op onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie)

Onvrijwillige zorg is bijvoorbeeld:

  • het beperken van mogelijkheden om het eigen leven in te richten;
  • maatregelen zoals beperking van de bewegingsvrijheid;
  • insluiten;
  • het uitoefenen van toezicht op betrokkene;
  • gedwongen medicatie.

De doelstellingen van de Wzd

Mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening hebben zorg en ondersteuning nodig. Om ervoor te zorgen dat deze zorg zoveel mogelijk overeenkomt met de eigen keuze van de cliënt, moet een zorgaanbieder de situatie van een cliënt analyseren aan de hand van een stappenplan en onderzoeken of er een vrijwillig, of minder ingrijpend initiatief is in plaats van onvrijwillige zorg.

Mocht eenmaal begonnen zijn met onvrijwillige zorg, wordt steeds opnieuw met de cliënt en zijn eventuele vertegenwoordigers bekeken of de onvrijwillige zorg nog wel nodig is. Is de cliënt het niet eens met de onvrijwillige zorg die wordt gegeven, dan regelt de Wzd dat hij een vertrouwenspersoon kan inschakelen.

Waar geldt de Wzd?

De Wzd geldt, in tegenstelling tot de Bopz, niet alleen binnen instellingen, maar ook daarbuiten zoals in de thuissituatie en op andere plekken waar mensen zorg ontvangen.

Klachtenportaal Zorg en de Wet zorg en dwang

De wet schrijft voor dat zorgaanbieders en zorgverleners een Wzd-klachtenregeling bieden en een Wzd-klachtencommissie.

Cliënten kunnen op die manier ook op één plek terecht om hun klachten te laten behandelen, zonder zelf te moeten beoordelen in welke procedure de klacht thuishoort.

De Wzd klachtenregeling KPZ is enkel af te nemen door zorgaanbieders die hun klachtenregeling Wkkgz; Jeugdzorg en/ of Wmo bij Klachtenportaal Zorg hebben lopen.