skip to Main Content

Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Dit is met de invoering van de Wkkgz een veelgestelde vraag. Om te weten of u als zorgaanbieder verplicht bent om aan de vereisten van de Wkkgz te voldoen kunt u de zelftest doen en de uitzonderingenlijst raadplegen. Deze heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkeld.

De zelftest geeft op hoofdlijnen antwoord op de vraag of u aan de wettelijke verplichting moet voldoen. Hierdoor is het mogelijk dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg ( IGZ) tot een ander oordeel kan komen dan uzelf. IGZ kijkt ook naar de specifieke omstandigheden van “het geval”.

Mocht uit de zelftest blijken dat u niet onder de verplichtingen van de wet valt, dan staat het u vrij om alsnog aan de verplichtingen van de Wkkgz te voldoen.

De Zelftest

bron Ministerie van VWS

Download Wkkgz, val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Indien u een van de onderstaande vragen met een ‘ja”kunt beantwoorden, dan gelden de verplichtingen uit de Wkkgz voor u.

a. Verleent u beroeps- of bedrijfsmatig zorg?

 • Hiervan kan sprake zijn indien u bent ingeschreven in het Handelsregister van de KvK
 • Met in ieder geval één van de volgende omschrijvingen van de SBI-code:
  • Apotheken
  • Winkels in medische en orthopedische artikelen
  • Gezondheidszorg
  • Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting

b. Verricht u handelingen als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)?

 • Denk hierbij aan ziekenhuiszorg, huisartsen, verzorgingshuizen, aanbieders van wijkverpleging.
 • Klik hier voor meer informatie over de Zvw.
 • Klik hier voor meer informatie over de Wlz.

c. Verleent u zorg die onder de Wet publieke gezondheid (Wpg) valt?

 • Denk hierbij aan Jeugdgezondheidszorg en het toedienen van vaccinaties.
 • Klik hier voor meer informatie over de Wpg.

d. Bent u geregistreerd in het BIG register?

 • U bent BIG geregistreerd als u zorg verleent in het kader van de uitoefening van een beroep, zoals bedoeld in artikel 3, 34 of 36a van de Wet beroepen in de gezondheidszorg (Wet BIG).
 • Klik hier voor meer informatie over het BIG register.

e. Verricht u handelingen waarbij u richting uw cliënten een kans op genezing in het vooruitzicht stelt?

 • Denk hierbij aan complementaire of alternatieve geneeswijzen.

f. Verricht u cosmetische handelingen?

 • Denk hierbij aan handelingen als: het laseren van de huid, het injecteren van botox of chemische peelings.

g. Lopen individuele cliënten een aanmerkelijke kans op schade ten gevolge van uw handelingen?

 • Denk aan lichamelijke of psychische schade ten gevolge van de behandeling.

h. Verricht u als arbodienst, bedrijfsarts, keuringsarts of verzekeringsarts handelingen op eigen verzoek van de cliënt?

 • Denk hierbij aan cliënten die een arbo-arts raadplegen of een medische keuring voor een rijbewijs laten verrichten.
 • Let op: indien u handelingen verricht in opdracht van anderen dan de cliënt (bijvoorbeeld keuringen van cliënten, uitgevoerd in opdracht van het UWV of een particuliere verzekeraar)
  dan zijn uitsluitend de artikelen over kwaliteit uit de Wkkgz van toepassing (artikelen 1-12 en vanaf 24).

Uitzonderingenlijst

U hoeft niet aan de verplichtingen uit de Wkkgz te voldoen als:

 • U uitsluitend jeugdhulp verleent op basis van de Jeugdwet. Wettelijke vereisten kwaliteit en klachten uit de Jeugdwet
 • U uitsluitend maatschappelijke ondersteuning verleent op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) Wettelijke vereisten kwaliteit en klachten uit de WMO 2015
 • U uitsluitend één of meerdere van de onderstaande handelingen verricht:
  a. Handelingen van re-integratiedeskundigen, arbeidsdeskundigen, jobcoaches en werkcoaches.
  b. Bemiddelen of coördineren, waarbij degene die bemiddelt of coördineert zelf geen zorg verleent of doet verlenen.
  c. Het slechts bijeenbrengen van zorgaanbieder en zorgverlener door een uitzendbureau.
  d. Coördineren van bevolkingsonderzoek of coördineren van preventieve geneeskunde(zoals vaccineren).
  e. Handelingen van vrijwilligers in de zorg (die niet beroepsmatig of in opdracht van een zorgaanbieder zorg verlenen).
  f. Doventolken.
  g. Het verstrekken van zelfzorggeneesmiddelen door drogisten, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen t en u, van de Geneesmiddelenwet.
  h. Het verstrekken van eenvoudige verbruiksartikelen zoals verbandmiddelen en incontinentiemateriaal.
  i. Het aanmeten van brillen, contactlenzen en hoortoestellen en orthopedische schoenen; het verrichten van oog- en oormetingen voorafgaand aan het aanmeten van brillen, contactlenzen
  en hoortoestellen.

Met ‘uitsluitend’ wordt hier bedoeld dat het enkel om de specifieke handeling onder a tot en met v gaat. Verricht u daarnaast nog andere handelingen bij cliënten, dan kan de Wkkgz alsnog op u van toepassing zijn. U dient voor die handelingen ook de zelftest te doen of de uitzonderingenlijst te raadplegen.

Let op: de bovenstaande handelingen (a tot en met v) vallen niet onder de verplichtingen van de Wkkgz, tenzij deze handelingen een onderdeel zijn van zorg die wordt verleend op basis van
de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Bijvoorbeeld als het gaat om pedicurebehandelingen in een verpleeghuis, oog- of oormetingen in een ziekenhuis of in de huisartsenpraktijk.

Back To Top