Zelftest: Val ik onder de Wkkgz?

Om te weten of u als zorgaanbieder verplicht bent om aan de vereisten van de Wkkgz te voldoen, kunt u hieronder de zelftest doen en de uitzonderingenlijst raadplegen.

De zelftest is ontwikkeld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op. Het is mogelijk dat de IGJ tot een ander oordeel kan komen dan uzelf. IGJ kijkt ook naar de specifieke omstandigheden van “het geval”.

Levert u jeugdzorg of zorg vanuit de WMO? Dan geldt voor u misschien een andere klachtenregeling.

Kijk hiervoor in de uitzonderingenlijst onder de zelftest. Wilt u hulp bij het bepalen van de juiste klachtenregeling? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Valt u onder de Wkkgz volgens de test? Dan bent u van harte welkom bij Klachtenportaal Zorg. U kunt zich via de onderstaande knoppen online inschrijven bij ons. 

De Zelftest Wkkgz, door Ministerie VWS

Bron: Ministerie van VWS

Download Wkkgz: Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Indien u een van de onderstaande vragen met een ‘ja” kunt beantwoorden, dan gelden de verplichtingen uit de Wkkgz voor u.

Hiervan kan sprake zijn indien u bent ingeschreven in het Handelsregister van de KvK
Met in ieder geval één van de volgende omschrijvingen van de SBI-code:
Apotheken
Winkels in medische en orthopedische artikelen
Gezondheidszorg
Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting

Denk hierbij aan ziekenhuiszorg, huisartsen, verzorgingshuizen, aanbieders van wijkverpleging.
Klik hier voor meer informatie over de Zvw.
Klik hier voor meer informatie over de Wlz.

Denk hierbij aan Jeugdgezondheidszorg en het toedienen van vaccinaties.
Klik hier voor meer informatie over de Wpg.

Onder meer het uitvoeren van bevolkingsonderzoek als bedoeld in de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo) valt onder de Wkkgz
Zie ook punt d in de Uitzonderingenlijst.

U bent BIG geregistreerd als u zorg verleent in het kader van de uitoefening van een beroep, zoals bedoeld in artikel 3, 34 of 36a van de Wet beroepen in de gezondheidszorg (Wet BIG).
Klik hier voor meer informatie over het BIG register.

Hierbij gaat het om alle cosmetische handelingen, uitgezonderd handelingen genoemd onder punt l van de Uitzonderingenlijst.

Denk aan lichamelijke of psychische schade ten gevolge van de behandeling.

Denk hierbij aan cliënten die een arbo-arts raadplegen of een medische keuring voor een rijbewijs laten verrichten.
Let op: indien u handelingen verricht in opdracht van anderen dan de cliënt (bijvoorbeeld keuringen van cliënten, uitgevoerd in opdracht van het UWV of een particuliere verzekeraar)
dan zijn uitsluitend de artikelen over kwaliteit uit de Wkkgz van toepassing (artikelen 1-12 en vanaf 24).

Uitzonderingenlijst Wkkgz

U hoeft niet aan de verplichtingen uit de Wkkgz te voldoen als:

     1. U uitsluitend jeugdhulp verleent op basis van de Jeugdwet. Dan gelden de wettelijke vereisten uit de Jeugdwet
     2. U uitsluitend maatschappelijke ondersteuning verleent op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) Wettelijke vereisten kwaliteit en klachten uit de WMO 2015

a. Handelingen van re-integratiedeskundigen, arbeidsdeskundigen, jobcoaches en werkcoaches.

b. Bemiddelen of coördineren, waarbij degene die bemiddelt of coördineert zelf geen zorg verleent of doet verlenen.

c. Het slechts bijeenbrengen van zorgaanbieder en zorgverlener door een uitzendbureau.

d. Coördineren van bevolkingsonderzoek of coördineren van preventieve geneeskunde(zoals vaccineren).

e. Handelingen van vrijwilligers in de zorg (die niet beroepsmatig of in opdracht van een zorgaanbieder zorg verlenen).

f. Doventolken.

g. Het verstrekken van zelfzorggeneesmiddelen door drogisten, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen t en u, van de Geneesmiddelenwet.

h. Hulpmiddelenzorg als omschreven in artikel 2.9 van het Besluit zorgverzekering. In artikel 2.6 van de Regeling zorgverzekering zijn alle aangewezen hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen. Op grond hiervan zijn onder meer uitgezonderd:

Het verstrekken van eenvoudige verbruiksartikelen zoals verbandmiddelen en incontinentiemateriaal.
Het aanmeten van brillen, contactlenzen en hoortoestellen en orthopedische schoenen; het verrichten van oog- en oormetingen voorafgaand aan het aanmeten van brillen, contactlenzen
en hoortoestellen.
Het aanmeten en verstrekken van orthopedische hulpmiddelen, orthopedische schoenen, pro- en orthesen ofwel therapeutische elastische kousen.
i. vervoer zoals omschreven in de artikelen 2.5, eerste lid, onder e en f, 2.14 en 2.15 van het Besluit zorgverzekering.

j. Het aanbrengen van tatoeages ( het weglaseren van tatoeages valt wel onder de Wkkgz)

k. Pedicurebehandelingen, voor zover er geen sprake is van medische pedicure behandeling.

l. Handelingen van schoonheidsspecialisten en visagisten, voor zover zij de huid reinigen en ( niet permanent) make- up of huidverzorgende crèmes aanbrengen. Dit voor zover de middelen die gebruikt worden geen kans op schade voor de gezondheid van de cliënt met zich kunnen meebrengen.

m. Het knippen en verzorgen van haar in kapsalons.

n. Uitoefenen van het beroep van predikant.

o. Uitoefenen van het beroep van fitnesstrainer.

p. Opvoedingsadvies dat wordt aangeboden door personen of organisaties die zich niet als zorgverlener presenteren en niet als zodanig beroeps- of bedrijfsmatig werken.

q. Coaching die wordt aangeboden door personen of organisaties die zich niet als zorgverlener presenteren en niet als zodanig beroeps- of bedrijfsmatig werken.

r. Het geven van yogalessen (alle vormen van yoga)

s. Mindfullness cursussen die worden aangeboden door personen of organisaties die zich niet als zorgverlener presenteren en niet als zodanig beroeps- of bedrijfsmatig werken.

t. Handelen van vrijwilligers in Bijna Thuis Huizen palliatieve zorg, voor zover er door hen niet beroepsmatig zorg wordt verleend. Voor de zorg die in Bijna Thuis Huizen wordt verleend door beroepsmatig werkende zorgverleners zijn de daarvoor verantwoordelijke zorgaanbieders aanspreekbaar op het voldoen aan de Wkkgz.

u. Losmaken van spieren door een (sport)masseur, het geven van ontspanningsmassages en de gebruikelijk sportmasseurs/ sportverzorgers uitgevoerde handelingen, gericht op blessurepreventie. Onder “losmaken van spieren”vallen zowel sederende als stimulerende massages en blessurepreventie. Handelingen die verder gaan dan sederende en stimulerende massages en blessurepreventie, zoals behandelingen gericht op genezing of handelingen ten gevolge waarvan individuele cliënten een aanmerkelijke kans op schade lopen, vallen niet onder de uitzonderingen op de Wkkgz. Deze handelingen vallen, op grond van onderdeel “f en h”van de zelftest, wel onder de Wkkgz. Sportadvies en sportvoedingsadvies valt niet onder de Wkkgz. Indien EHBO wordt uitgevoerd door een beroepsmatig werkende sportmasseur, dan valt dit formeel wel onder de Wkkgz. EHBO uitgevoerd door vrijwilligers niet, voor zover deze vrijwilligers niet beroepsmatig zorg verlenen.

v. Het geven van advies, niet in het kader van een behandeling gericht op genezing, door gewichtsconsulenten over voeding en het effect dat voeding op het gewicht van hun cliënten heeft. Voedingsadviezen, in het kader van een behandeling gericht op genezing, vallen wel onder de Wkkgz

* Met ‘uitsluitend’ wordt hier bedoeld dat het enkel om de specifieke handeling onder a tot en met v gaat. Verricht u daarnaast nog andere handelingen bij cliënten, dan kan de Wkkgz alsnog op u van toepassing zijn. U dient voor die handelingen ook de zelftest te doen of de uitzonderingenlijst te raadplegen.

Let op: de bovenstaande handelingen (a tot en met v) vallen niet onder de verplichtingen van de Wkkgz, tenzij deze handelingen een onderdeel zijn van zorg die wordt verleend op basis van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Bijvoorbeeld als het gaat om pedicurebehandelingen in een verpleeghuis, oog- of oormetingen in een ziekenhuis of in de huisartsenpraktijk. In die gevallen zijn de zorgaanbieders op grond van de Wkkgz verantwoordelijk voor goede zorg, waaronder de goede toepassing van de hulpmiddelen. De leveranciers van deze hulpmiddelen blijven op grond van uitzondering h uitgezonderd van de Wkkgz.