Jaarverslag

Klachtenportaal Zorg brengt jaarlijks voor 1 april volgend op het verslagjaar een geanonimiseerd verslag uit van haar werkzaamheden. In dit verslag wordt o.a.beschreven:

  • het aantal klachten dat is ontvangen en in behandeling is genomen; 
  • de aard van de klachten; 
  • het aantal ingetrokken, opgeloste klachten en het aantal klachten dat is voorgelegd aan een commissie;
  • klachten welke onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg ontwikkelen tot geschil, kunnen aan de geschillencommissie worden voorgelegd. Geschillencommissie KPZ maakt een eigen jaarverslag op.                                                                                  

Het verslag wordt ingediend bij IGJ en is op te vragen door cliëntenraden en wordt ter inzage gelegd aan zorgaanbieders en zorgontvangers die daartoe een schriftelijk verzoek indienen.

Van de ter inzagelegging wordt mededeling gedaan.

Met de invoering van de Wkkgz is het indienen van dit jaarverslag bij de IGJ niet meer verplicht. Klachtenportaal Zorg zal de verslagen wel blijven maken.

De Stichting Geschilleninstantie KPZ zendt een afschrift van het jaarverslag aan het staatstoezicht op de volksgezondheid.

Heeft u een vraag of wilt u inzage in het jaarverslag? Vult u dan het  onderstaande contactformulier in: