Klachtenregeling Wzd

Klachtenregeling Wzd

De Wzd geeft een specifieke regeling voor klachten, zoals over:

  • het besluit om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen;
  • besluiten over uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan of in onvoorziene situaties;
  • klachten over de beoordeling van de wilsbekwaamheid van een cliënt;
  • klachten over beslissingen van de Wzd-functionaris.

Deze klachten kunnen niet behandeld worden volgens de klachtenregeling op basis van de Wkkgz volgens de wetgeving Wzd. Deze klachten moeten echter worden voorgelegd aan een externe klachtencommissie. Voorafgaand en gedurende de klachtenprocedure kan de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich tot de cliëntvertrouwenspersoon wenden voor advies en bijstand. De externe klachtencommissie doet een bindende uitspraak over klachten en kan de klager een schadevergoeding toekennen. De klacht kan eventueel, zowel door de klager als door de zorgaanbieder en degene op wiens beslissing de klacht betrekking heeft, worden voorgelegd aan de rechtbank. Van uitspraken van de rechtbank kan in cassatie worden gegaan, zodat de Hoge Raad een oordeel kan geven over de klacht.

Termijn klachtenprocedure

De datum waarop de klacht is ingediend, geldt als aanvangsdatum van de klachtenprocedure vallend onder de Wzd, waarna de klachtencommissie binnen 2 weken uitspraak doet omtrent de gegrondheid van de klacht. Na vier weken neemt de klachtencommissie een beslissing over de klacht zelf. De termijn kan alleen worden verlengd wanneer zowel de klager als de zorgaanbieder daar schriftelijk mee instemmen.