Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet

De klachtenregeling voor zorg vallend onder de Jeugdwet

Op grond van de Jeugdwet is iedere jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling verplicht een klachtenregeling te treffen voor de behandeling van klachten over gedragingen van hen of van voor hen werkzame personen jegens een jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent of een pleegouder in het kader van de verlening van jeugdhulp, de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. Klachtenportaal Zorg biedt een klachtenregeling voor de jeugdzorg.

Bij klachten over Jeugdzorg mag de klacht rechtstreeks aan de klachtencommissie jeugd worden voorgelegd voor een oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

Bij Klachtenportaal Zorg kan ook de inzet van een klachtenfunctionaris worden aangenomen, omdat veel klachten al kunnen worden opgelost en afspraken kunnen worden gemaakt zonder uitspraak van de klachtencommissie.

Het is belangrijk dat er gehoor wordt gegeven aan de vele geluiden dat klachten niet worden ingediend of onvoldoende worden behandeld.

Kwaliteit van zorg is belangrijk en wordt bepaald door de ervaring van zorgontvangers en zorgverleners.

Informatie over de Jeugdwet

Op 18 februari 2014 is de Jeugdwet aangenomen door de Eerste Kamer en is op 1 januari 2015 in werking getreden.

De Jeugdwet voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle jeugdhulp. De gemeenten zijn daarvoor verantwoordelijk en vervullen de regierol om de kwaliteit van de jeugdhulp door maatwerk te verbeteren. Er is een omslag gemaakt van het wettelijk recht op zorg naar een stelsel van zorg op basis van een voorzieningenplicht voor gemeenten; vergelijkbaar met de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

De aanspraak op grond van de Zorgverzekeringswet is komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat gemeenten de aard en omvang van de jeugdzorg zullen bepalen onder het motto “1 gezin, 1 plan, 1 regisseur”.

Voor degene die voor de gemeente daadwerkelijk jeugdhulp uitvoert of laat uitvoeren door een of meer derden, waarmee een overeenkomst wordt gesloten, introduceert de Jeugdwet het begrip “jeugdhulpaanbieder”. Een jeugdhulpaanbieder kan een natuurlijke persoon zijn, een samenwerkingsverband van natuurlijke personen of een rechtspersoon.

Een jeugdhulpaanbieder dient te voldoen aan de kwaliteitseisen van de Jeugdwet. De klachtenregeling Jeugdzorg van Klachtenportaal Zorg voldoet aan de gestelde eisen.