Wat is de Wkkgz?

Wat is de Wkkgz?

De afkorting Wkkgz staat voor de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg. De Wkkgz is in werking getreden op 1 januari 2016. De Wkcz, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, is hiermee komen te vervallen. De intentie van de invoering van de Wkkgz, is om ervoor te zorgen dat cliënten zich goed gehoord voelen. Daarnaast is de intentie dat er openheid wordt gegeven over klachten en dat de kwaliteit van de zorg verbetert. Want of een zorgrelatie nu voortgezet wordt of al afgesloten is, afronding met wederzijds begrip is voor zowel u als zorgverlener als voor de cliënt belangrijk.

Wat regelt de Wkkgz voor zorgaanbieders en zorgafnemers?

In de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg is vastgesteld dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke klachtenfunctionaris moet kunnen inzetten. Wanneer u zich als zorgaanbieder aansluit bij Klachtenportaal Zorg, kunt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris inroepen als er een klacht speelt of ‘in de lucht hangt’. Uw cliënten kunnen zich eveneens wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie

In een enkel geval is er meer nodig om de klacht tot een goed einde te brengen. Volgens de Wkkgz mag de klacht, als deze niet naar tevredenheid wordt afgerond na klachtenbehandeling met een onafhankelijke klachtenfunctionaris, voorgelegd worden aan de Geschillencommissie. Voor leden van Klachtenportaal Zorg, is dit Stichting Geschilleninstantie KPZ. De Geschilleninstantie doet hoor – en wederhoor en doet daarnaast een bindende uitspraak. In tegenstelling tot de klachtencommissie, kan de Geschilleninstantie schadevergoedingen toekennen tot €25.000.

Wat is voor u als zorgaanbieder verplicht onder de Wkkgz?

De reikwijdte is de gehele gezondheidszorg. Cure en care vanuit:

 • Wlz Wet langdurig zorg;
 • Zw Zorgverzekeringswet;
 • Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning.

De Wkkgz verplicht iedere zorgaanbieder tot het:

 • Invoeren van een klachtenregeling: zowel informeel als gedegen, onafhankelijk en laagdrempelig;
 • Bieden van toegang tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
 • Bieden van toegang tot een onafhankelijke en door het Ministerie VWS erkende geschillencommissie, die zowel bindende uitspraken doet als een schadevergoeding kan toekennen.

Uitgebreider beschreven zijn er ook de volgende verplichtingen:

 • Informatie verstrekken over de kwaliteit van aangeboden zorg. De zorgontvanger kan op basis van deze gegevens een keuze maken tussen zorgaanbieders;
 • Verstrekken van informatie over effecten van behandelingen, evenals incidenten en mogelijke effecten op de gezondheid;
 • Missers en fouten moeten aan de zorgontvanger vermeld worden en tevens opgenomen in het medisch dossier;
 • De meldplicht aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is uitgebreider. De zorgaanbieder moet geweld in de zorgrelatie alsmede ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren melden bij de inspectie;
 • VIM Veilig incidenten melden, de zorgaanbieder heeft een procedure waarin op veilige wijze incidenten gemeld kunnen worden;
 • De vergewisplicht: de zorgaanbieder (werk-/ opdrachtgever) van het functioneren van zorgverleners in het verleden;
 • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing over een klacht nemen;
 • De zorgaanbieder treft schriftelijk een regeling voor zowel de laagdrempelige opvang als afhandeling van klachten;
 • De zorgaanbieder brengt de klachtenregeling onder de aandacht van cliënten.

Zorgaanbieders voor wie de verplichting tot het hebben van een klachtenregeling nieuw is:

 • Alternatieve geneeswijzen/ complementaire zorg
 • Cosmetische zorg

Meer lezen over de Wkkgz?

Lees hier de letterlijke wettekst van de Wkkgz en lees hier over het uitvoeringsbesluit Wkkgz, de uitvoeringsregeling Wkkgz en de toelichting op de artikelen Wkkgz.

Lees hier meer over de handreiking Wkkgz ‘leren van incidenten’ voor kleine aanbieders en de meest gestelde vragen door Zorgprofessionals Wkkgz.

Achtergrond over de regels voor aanbieders: