skip to Main Content

De Wkkgz ofwel de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg introduceert een klachten- en geschillenregeling die alle cliënten in de gezondheidszorg toegang biedt tot een laagdrempelige en effectieve ondersteuning bij geschillen. Zorgaanbieders moeten hun cliënten de mogelijkheid aanbieden gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. En daarnaast moet een zorgaanbieder zijn aangesloten bij een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkende geschilleninstantie.

Wanneer een gesprek met de klachtenfunctionaris niet leidt tot oplossing van een geschil, dan kan een cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar de Wkkgz voorziet ook in een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. In dit kader zijn wij trots te kunnen melden dat het Ministerie VWS de Stichting Geschilleninstantie KPZ heeft erkend zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: een erkende geschilleninstantie ten behoeve van zelfstandig uitvoerende beroepsbeoefenaren in de zorg die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. De geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg is per december 2016 officieel erkend door het Ministerie VWS en is dus gemachtigd bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Uitspraken zijn zoals gezegd bindend en er kunnen schadeclaims worden toegekend tot een bedrag van € 25.000,-.

Het is hierbij van belang te vermelden dat cliënten in principe geen rechtstreekse toegang tot de geschilleninstantie hebben. Uitingen van onvrede moeten eerst worden voorgelegd aan de zorgaanbieder zodat deze de klachtenprocedure kan opstarten, al dan niet ondersteund door een klachtenfunctionaris. Uitzonderingen op deze gang van zake zijn altijd ter beoordeling van de geschilleninstantie.

De Stichting Geschilleninstantie KPZ

Om onze dienstverlening aan zzp’ers in de zorg en kleinschalige zorgvoorzieningen te verbeteren en aan te laten sluiten op de nieuwe Wkkgz is er voor Klachtenportaal Zorg een geschilleninstantie opgericht in de vorm van een onafhankelijke stichting, de Stichting Geschilleninstantie KPZ.

De Stichting Geschilleninstantie KPZ is opgericht om geschillen te beslechten, wanneer cliënt en zorgaanbieder samen niet tot een oplossing komen, eventueel ondersteund door de klachtenfunctionaris.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger die de belangen van cliënten van zorgaanbieders behartigt en een vertegenwoordiger die optreedt namens de professionele zorgaanbieders. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de geschilleninstantie die een bepaald geschil zal behandelen.

De Geschilleninstantie KPZ moet net als alle andere geschilleninstanties haar werkzaamheden verantwoorden in een openbaar jaarverslag. In dit jaarverslag wordt onder meer vermeld welke zorgaanbieders bij de geschilleninstantie zijn aangesloten, hoeveel geschillen er zijn voorgelegd en hoe deze zijn afgehandeld. Een afschrift van het jaarverslag wordt jaarlijks toegestuurd aan het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

De intentie van de Wkkgz is luisteren naar cliënten, leren van fouten en de kwaliteit van zorg verbeteren

De erkenning weergegeven bij CIBG Ministerie VWV

Back To Top