Categorie archieven: Wkkgz

Resultaat van de monitoring Wkkgz, uitgevoerd door Nivel

Bron: Nivel 2019 In opdracht van het Ministerie VWS heeft Nivel de monitor Wkkgz uitgevoerd. Het thema hierin was “Stand van zaken patiëntenperspectief en implementatie “effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbeslechting” Het betreft de tweede monitor Wkkgz door het Nivel, de eerste was in 2017 en de nulmeting was in 2016. 2016, de nulmeting: de […]

Stg Geschilleninstantie KPZ nodigt alle erkende Geschilleninstanties Wkkgz uit

In samenwerking met het Ministerie VWS en het erkenningsorgaan CIBG neemt Stg. Geschilleninstantie KPZ het initiatief om aan de harde eisen verbonden aan de erkenning te voldoen en nodigt daarvoor alle erkende Geschilleninstanties Wkkgz uit op 16-11-2018 Aan de verleende Wkkgz erkenning aan geschilleninstanties heeft het Ministerie harde eisen verbonden. De Wkkgz ging van kracht […]

Wkkgz monitor door Nivel

Wkkgz gemonitord door Nivel. Half 2017 was er een bijeenkomst voor erkende geschilleninstanties bij Nivel, om ervaringen te delen en te bepalen in hoeverre de invoering van de Wkkgz met betrekking tot Klachten en geschillen gevorderd is. Klachtenportaal Zorg nam hieraan deel Het Artikel “Verbetering mogelijk in klachtenafhandeling in de zorg” op de site van […]

Nieuwe Wkkgz Handreiking voor ZZP’ers/ solistisch werkende zorgverleners

In december 2017 heeft het Ministerie VWS een nieuwe versie uitgegeven van de handreiking Wkkgz voor zzp’ers/ solistisch werkende zorgverleners. De handreiking is op kleine onderdelen aangepast, namelijk: –          Expliciteren dat zorgaanbieders alleen het Burgerservicenummer mogen gebruiken en vastleggen in het cliëntendossier indien zij Zvw- of Wlz-zorg verlenen. Anders is dit verboden. –          De termijn […]

Kiezen voor de juiste klachtenregeling voor u en uw cliënt

Met de invoering van de Wkkgz is de verplichting van de zorgaanbieder om cliënten een klachtenregeling te bieden erg onder de aandacht gebracht. Nu de zorgaanbieder zich bewust is van de verplichting is het aanbod van klachtenregelingen toegenomen en lopen de voorwaarden, toelatingseisen en kosten erg uiteen. Welke klachtenregeling past bij uw organisatie? De Wkkgz […]

Publicatie beleidsregels meldplicht geweld tussen clienten gepubliceerd in Staatscourant

De beleidsregels voor de meldplicht van geweld tussen cliënten gepubliceerd in de Staatscourant: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-46305.html Nadere toelichting: Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet moeten zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen alle gevallen van geweld in de zorgrelatie melden aan respectievelijk de IGZ, de Inspectie Jeugdzorg of de Inspectie VenJ. […]

Nieuwe versie brochure “Val ik onder de Wkkgz”

Het ministerie VWS heeft de brochure “Val ik onder de Wet kwaliteit,klachten en geschillen zorg” vernieuwd Met behulp van deze brochure kunt u nagaan of de handelingen die u verricht onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vallen. De vorige versie van de brochure is aangepast naar aanleiding van opmerkingen en suggesties van […]

Stichting Geschilleninstantie KPZ erkend conform Wkkgz

Persbericht 12-12-2016 Met gepaste trots laten wij u weten dat de Geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg (KPZ) is erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een waardevolle uitbreiding van onze dienstverlening aan zzp’ers in de zorg en kleine zorgvoorzieningen. Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgaanbieders voldoen aan de eisen van de Wet […]

Congres WKKGZ , Kwaliteit en Klachten Zorg in 2017 op 29 September

29-September -2016 – Amsterdam Art Center  VOL Met ingang van 01-01-2017 is het overgangsjaar van de Wet Klachten Cliënten Zorgsector voorbij en dient iedere zorgaanbieder te voldoen aan de eisen die de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorgsector stelt. Wat veranderd er eigenlijk allemaal en waar moet je aan voldoen, binnen de Wkkgz? Op 29 […]

ajax-loader